​La CUP Alt Ter presenta la campanya “Fins als nassos de respirar merda” amb una acció de denúncia al mercat de Manlleu

S’ha comptat amb la presència de Laia Estrada, diputada de la CUP al Parlament

El matí de dissabte 9 de març, la CUP Alt Ter (formada per les assemblees de la CUP a Osona i el Ripollès) ha dut a terme una acció reivindicativa al mercat municipal de Manlleu per presentar la campanya “Fins als nassos de respirar merda”. La campanya posa sobre la taula molt mala qualitat de l’aire que hi ha, de forma especial a la Plana de Vic, que és perillosa per a la salut.

Tal com ha explicat en roda de premsa Eudald Rifà, de la CUP Manlleu, l’orografia de la Plana de Vic fa que l’aire contaminat no es dispersi, acumulant-se sota la capa d’inversió tèrmica. Encara que a simple vista molts cops sigui imperceptible. Som dels punts més contaminats d’Europa i la pròpia NASA ho ha observat.

Juntament amb les fonts d’origen de la contaminació, principalment locals, que són les calderes de gasoil i la mala combustió de biomassa, el trànsit motoritzat, la crema de restes vegetals i l’amoníac alliberat pels purins, la campanya difon els principals contaminants de l’aire de la Plana de Vic:

- Ozó troposfèric: Tenim una mitjana de 35 episodis/any d’ozó a les estacions de mesura de Manlleu, Tona i Vic. Especialment a l’estiu, i causats parcialment per a contaminació provinent de l’àrea metropolitana de Barcelona.

- Partícules i fums: cada hivern se superen els límits permesos de partícules fines a l’aire (PM10 i PM2.5, que arriben al rec sanguini). A més, els benzo(a)pirens detectats a Manlleu i Vic són carcinògens.

El problema de la qualitat de l’aire és conegut de fa anys però les dades ens diuen que la situació no ha millorat en absolut. Ajuntaments, Consell Comarcal i Generalitat no han pres mesures efectives i el Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire d'Osona (2020) no s’ha desplegat. De nou, les diverses administracions segueixen passant-se la pilota, proposant un altre cop nous plans, ni prou ambiciosos ni amb perspectives d’acabar-se complint. Veiem que a l’Ajuntament de Vic el govern rebutjava una moció per a la millora de la qualitat de l’aire tot apel·lant al treball comarcal conjunt, però després els alcaldes de Manlleu i Vic surten a fer declaracions crítiques amb mesures com les Zones de Baixes Emissions, no consensuades ni a nivell municipal ni comarcal.

Per a la CUP, és urgent prendre mesures immediates, a partir d’un Pla de Xoc que abordi diversos àmbits:

- Informació i conscienciació: els Ajuntaments han de tenir protocols propis d’avís que siguin efectius per informar quan hi ha previsió de superació dels llindars de contaminació de l’aire. A tall d’exemple, al Ple de Vic del darrer dilluns, la CUP aconseguia que es retirés de l’ordre del dia l’actualització del Document Únic de Protecció Civil, que no incloïa plans ambiciosos davant la contaminació de l’aire per part de cada contaminant, del qual s’espera una nova versió que sí que els hauria d’incorporar.

- Més punts de mesura de la qualitat de l’aire en llocs cèntrics de les poblacions.

- Facilitar la instal·lació de calderes netes de biomassa per als sistemes de calefacció domèstics.

- Facilitar trituradores per al compost com a alternativa a les cremes de restes vegetals, a restringir.

- Implantar Zones de Baixes Emissions acompanyades d’una millora substancial i a curt termini del transport públic i de la xarxa ciclable.

- Realitzar estudis epidemiològics sobre l’asma i altres malalties respiratòries a Osona.

- No permetre noves activitats fortament contaminants sota la capa d’inversió tèrmica i reduir les emissions contaminants de les ja existents.

La diputada tarragonina Laia Estrada, que forma part de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, ha explicat les similituds que hi ha entre la contaminació de l’aire de la Plana de Vic i al Camp de Tarragona; en ambdós llocs ni tan sols es coneix amb exactitud què conté l’aire que es respira, a diferència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on es disposa d’una Agència de Salut Pública que ho estudia amb més precisió.

Estrada també ha explicat que actualment hi ha en curs, a la Comissió d’Acció Climàtica del Parlament, una proposta de resolució sobre la millora de la qualitat de l’aire i la protecció de l’atmosfera a la plana de Vic (se n’adjunta el text al final), presentada per la CUP i els Comuns, que s’hauria de debatre en les properes setmanes, i a la qual ERC ha presentat una esmena per tal de no dotar la Plana de Vic amb més punts de mesura de la qualitat de l’aire. Així mateix, la diputada ha enumerat algunes accions dutes a terme al Parlament per a la mobilitat sostenible que, tot i ser aprovades, resten pendents d’implementar per part del Govern, com la creació de línies de bus nocturn entre les principals poblacions d’Osona i Barcelona; l’extensió fins a Torelló dels trens de l’R3 que avui només arriben a Vic; o l’oposició sistemàtica a ampliacions de la capacitat de la xarxa viària, com ara en el recent debat sobre la variant de Roda de Ter a la Comissió de Territori.

Finalment, s’ha fet una crida a que tothom difongui la problemàtica al màxim de gent, i a la mobilització a través de la pròpia campanya de la CUP i amb el col·lectiu Osona Respira.

Manlleu, 9 de març de 2024

Proposta de resolució sobre la millora de la qualitat de l’aire i la protecció de l’atmosfera a la plana de Vic

Exposició de motius

Un dels reptes inajornables i urgents que han d’assumir les administracions públiques és minimitzar la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit i de les activitats. L’aire net és un requisit bàsic per a la salut humana i el benestar, però actualment la contaminació atmosfèrica constitueix el principal risc ambiental per a la salut, incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars, així com de diversos càncers en la població.

L’Organització Mundial de la Salut confirma que cada any hi ha milions de morts prematures causades per la mala qualitat de l’aire que afecta el 100% de la població, però especialment a uns grups de persones més vulnerables als efectes dels contaminants atmosfèrics com són les persones amb malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Els principals contaminants de l’aire són les partícules en suspensió (PM), els òxids de nitrogen (NOx) i l’ozó troposfèric (O3). Sense oblidar altres contaminants com poden ser els compostos de sofre (SO2, H2S, H2SO4 mercaptans, sulfurs), compostos de carboni (CO, CO2, CH4, HCT), els halògens i compostos halogenats (Cl2, HCl, HF, CFC).

Pel que fa a la salut de la població, aquests episodis intensos es relacionen amb un augment de consultes per patologies respiratòries, com asma i bronquitis, o l’empitjorament de malalties pulmonars cròniques. Amb la finalitat de protegir la salut humana i el medi ambient en general, la legislació ambiental europea és força estricta en el combat de les emissions contaminants, en assegurar la qualitat de l’aire, reduir les emissions, exigeix l’indispensable avaluació i mesura de la qualitat de l’aire i en assegurar que la informació sigui transparent pel coneixement de tota la població.

Actualment, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està tramitant l’elaboració del projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de Qualitat de l’Aire, horitzó 2027 aplicarà a tot Catalunya i estableix 84 mesures i 374 actuacions per millorar la qualitat de l’aire i la salut dels habitants de tot el país que hauran d’executar la Generalitat, les administracions locals, els gestors d’infraestructures, les empreses i la ciutadania en general.

L’any 2020 el Consell Comarcal d’Osona va a aprovar el Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire de la comarca d’Osona. L’objectiu d’aquest treball és la millora de la qualitat de l’aire a la comarca d’Osona pel període 2020-2025, desenvolupant i aplicant aquelles actuacions que tenen una major incidència amb la reducció de la contaminació atmosfèrica i amb la millora de la qualitat de l’aire. Aquest treball està impulsat per la taula supramunicipal de Qualitat Ambiental de la Plana de Vic, formada pel Consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments dels municipis de la Plana, constituïda el setembre del 2019 a Vic.

Davant la situació acumulada pels darrers anys, i atesos els continus episodis de contaminació atmosfèrica que afecten la Plana de Vic, creiem que cal ser exigents amb el compliment de les competències i potestats de cada administració, i considerem que cal des del Govern de la Generalitat i els ens locals liderar la vigilància, la prevenció i la millora de la contaminació atmosfèrica en tot l’àmbit de la Plana de Vic.

La millora de qualitat de l’aire a la Plana de Vic és un dels principals reptes ambientals amb els quals ha de conviure la ciutat i davant dels quals es fa necessari definir diferents estratègies d’actuació per tal de reduir l’emissió de contaminants locals.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

- Recuperar l’espai de coordinació i cooperació municipal i supramunicipal millorant la coordinació amb els ens locals i Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya, i en el cas d’Osona, i de la Plana de Vic, incorporant un representant Taula supramunicipal per la qualitat ambiental de la Plana de Vic, a la Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya.

- Desplegar la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya en relació a la qualitat de l’aire i dotar a la Plana de Vic amb més punts de mesurament que es localitzin en punts cèntrics dels nuclis urbans, atesa la problemàtica específica del territori.

- Aplicar restriccions, quan hi ha previsió o bé ja s’hagi produït una superació dels llindars d’ozó a la plana de Vic, a la zona on es produeixen les emissions de NOx i COVs, és a dir, a l’àrea metropolitana de Barcelona, ja que són els precursors de la formació de l’O3 a la Plana de Vic.

- Activar les ZBE als municipis de més de 50.000 habitants i 20.000 habitants pel 2025.

- Regular l’eficiència de les calderes de biomassa i gasoil, segons els seu nivells d’emissions i obri un programa de subvencions a empreses i particulars per promocionar-ne la transició cap a calderes més eficients.

- Millorar les flotes de serveis municipals per millorar el control de les mesures que contempla el Pla per part dels agents implicats, sobretot ajuntaments, amb un finançament per donar-hi compliment.

- Millorar la transparència de les dades i l’evolució de la contaminació atmosfèrica, en els webs institucionals de totes les administracions públiques de Catalunya millorant l’accessibilitat i la lliure consulta de la XVPCA, en temps real, per part de la ciutadania.

- Restringir la crema de restes vegetals a l’aire lliure i obri un programa de subvencions per facilitar trituradores per al compost per a ús domèstic, municipal i agrícola.